Projekty EU

 

Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace je zapojena do projektu Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji, který je spolufinancován EU, SR ČR a JMK.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Realizace: 1. 11. 2017 – 30. 11.2020

Cíle projektu:
Cílem projektu je nastavení systému systematické metodické podpory pedagogům v oblasti matematické gramotnosti a v dílčích částech také čtenářské gramotnosti. V oblasti polytechniky rozšíření spolupráce SŠ se ZŠ formou sdílení odborných učeben a pedagogů a poskytováním metodické pomoci pedagogům ZŠ.

Aktivity projektu:
Na ISŠ budou probíhat workshopy pro pedagogy a workshopy pro žáky specificky zaměřené na oblast odborné čtenářské gramotnosti s cílem přiblížit odborné texty žákům v podobě, která bude pro žáky motivující k dalšímu studiu.

Dále budou probíhat odborně zaměřené kroužky pro žáky ISŠ a ZŠ, které přinesou nejen žákům, ale i pedagogům nový pohled a zkušenosti s návazností na rozvoj polytechnického vzdělávání. V rámci těchto aktivit si budou moci pedagogové vyzkoušet nové metody práce s žáky v menších skupinách tvořených žáky se zvýšeným zájmem o danou oblast a samozřejmě i s dalšími žáky, kteří projeví zájem o rozvoj svých dovedností.

Součástí rozvoje polytechnického vzdělávání bude i projektová aktivita „Cesta k řemeslu" pro pedagogy a žáky ZŠ. Vzdělávání žáků ZŠ v oblasti Člověk a svět práce směřuje k tomu, aby žáci byli schopni orientace v dynamicky se vyvíjejícím světě práce. Důraz je kladen na tvorbu a upevňování pozitivních postojů k rozmanitým pracovním činnostem. Při získávání základních pracovních dovedností a návyků by se měla výuka vždy opírat o životní praxi a o reálné zkušenosti žáků. Na toto vzdělávání bude v každém školním roce navazovat akce "Cesta k řemeslu" pro pedagogy a žáky ZŠ. Pedagogové odborných předmětů a odborného výcviku ISŠ povedou ukázkové lekce pro učitele ZŠ se zapojením žáků ZŠ. V této souvislosti v rámci projektu nabízí naše škola základním školám, a to z kteréhokoliv okresu „Sdílení odborných učeben ISŠ pro ZŠ"

Významným přínosem projektu pro žáky i pedagogy bude i aktivita, v níž na naší škole budou přednášet odborníci z praxe.

 • Dne 14.2.2018 proběhla úvodní konference projektu PolyGram (pozvánka ke stažení). Všem účastníkům byly představeny projektové aktivity a proběhla diskuze o možnostech další spolupráce (poděkování ke stažení).
 • Ve dnech 14.3. a 15.3.2018 2018 byla realizována projektová aktivita Cesta k řemeslu. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zúčastněným.
 • Ve dnech 4.4., 5.4. a 6.4. 2018 proběhly projektové aktivity Sdílení odborných učeben. více
 • Ve dnech 10. - 11.10.2018 2018 byla realizována projektová aktivita Cesta k řemeslu. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zúčastněným.
 • Ve dnech 7. - 9.11. 2018 proběhly projektové aktivity Sdílení odborných učeben.

V rámci celého školního roku 2018/2019 probíhaly tyto projektové aktivity

 • kroužek Technika-CNC zaměřený na rozvoj polytechnických dovedností, 
 • kroužek čtenářské gramotnosti zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti žáků při čtení odborných textů a zápisu poznámek z učiva.
 • Workshopy - Čtenářská gramotnosti pro pedagogy zaměřený na vytváření manuálů pro zlepšení vedení žáků při práci s odborným textem
 • Workshopy - Čtenářská gramotnosti pro žáky zaměřených na zlepšení vedení žáků při práci s odborným textem
 • Žáci a pedagogové se v rámci projektu  účastnili přednášek odborníka z praxe, kde se seznámili  s odborností požadovanou v zaměstnání, chodem reálné firmy, plněním zakázek a speciální možnosti použití znalostí CNC programování jednak ve strojírenské praxi, ale i mimo ni. Tímto způsobem se v rámci projektu snažíme propojit prvotní zájem žáka o techniku s vizí do budoucna.
 • Ve dnech 3. - 5. 4. 2019 proběhla další etapa projektové aktivity Sdílení odborných učeben   se zaměřením na svět práce v oblastech kovo, dřevo, elektro. Zde jsou zahrnuty aktivity pro pedagogy a žáky ZŠ v Hodoníně a aktivity pro pedagogy a žáky ZŠ v celém regionu.
 • V současné době intenzivně pracujeme na koordinaci příprav projektových akcí pro školní rok 2019/2020. Žáci a pedagogové se mohou již nyní těšit na pokračování projektových aktivit, které si od počátku realizace projektu získaly zájem a sympatie všech účastníků.

Bc. Milan Foltýn, garant projektových aktivit

Máte zájem o více informací k projektu?
Máte zájem obohatit vzdělávání žáků Vaší základní školy a chcete využít projektové možnosti „Sdílení odborných učeben"?

Volejte od 8:00 do 16:30 hod na telefonní číslo 603 954 854 a my rádi odpovíme na Vaše dotazy.

eu-msmt-jmk.jpg


 

Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých

Motivační program podpořil naše žáky na cestě za jejich sny

Kde se uplatním po škole? Jak na sebeprezentaci, pracovní pohovor nebo sestavení životopisu? Žáci nacházeli odpovědi na tyto otázky díky spolupráci naší školy s Centrem vzdělávání všem. Patří mezi 95 žáků a studentů ze 7 jihomoravských středních a vyšších odborných škol, kteří v uplynulém roce absolvovali bezplatný čtyřicetihodinový program zaměřený na pracovní život. Aktivity probíhaly od září 2017 do ledna 2018 v rámci projektu Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých. Cílem je podpořit pracovní uplatnění, resp. umožnit mladým lidem kvalitnější vstup na trh práce.

Zkušení lektoři Centra vzdělávání všem rozvíjeli u žáků posledních ročníků dovednosti a kompetence potřebné k pracovnímu uplatní. V rámci programu se konaly individuální konzultace a pravidelné workshopy. Byly zábavné, kreativní a hlavně přínosné. Účastníci si vyzkoušeli řadu skupinových a individuálních aktivit, které ověřily jejich silné a slabé stránky. Dozvěděli se praktické informace z trhu práce. Prošli si cvičným výběrovým řízením z pozice personalisty i uchazeče o práci. Trénovali sebeprezentaci, tvořili životopis a motivační dopis. Zamýšleli se nad svým profesním uplatněním a cíli do budoucna.

Slovy účastníků:

"Věnovali jsme se různým oblastem rozvoje osobnosti. Naučili jsme se, jak správně napsat životopis a motivační dopis. Vyzkoušeli jsme si pracovní pohovor z pozice personalisty i uchazeče o práci. Pro každého z nás byl program velkým přínosem. Pomohl nám ujasnit si naše cíle a to, čeho chceme v budoucnu dosáhnout."

"Za nejdůležitější považuji informace o zpracování životopisu, motivačního dopisu a o přípravě na pracovní pohovor."

"Účast v programu bych doporučila všem. Pomohlo mi to najít sebe sama a popostrčilo mě to dál v mém kariérním procesu."

Projekt OPZ Projekt OPZ Projekt OPZ

O projektu

Projekt Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005641, je realizován v rámci OP Zaměstnanost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekt probíhá v období 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019. Nositelem je Krajská hospodářská komora jižní Moravy. Centrum vzdělávání všem, které je partnerem projektu, realizuje motivační a rozvojové programy pro žáky a studenty jihomoravských škol. Více informací o projektu zde.

logo EU OPZ


 

OP VVV 02_16_35 - šablony pro SŠ a VOŠ

V rámci projektu "Podpora vzdělávání ISŠ Hodonín" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007020 jsme se zapojili do následujících šablon:

 • III/1.5 - Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • III/1.6 - Školní kariérový poradce
 • III/1.1 - Školní asistent
 • III/4.1 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

logolink_msmt_vvv_hor_barva_cz.jpg


OP VVV 02_18_065 - šablony pro SŠ a VOŠ II


V rámci projektu "Podpora vzdělávání ISŠ Hodonín II" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015001 jsme se zapojili do následujících šablon:

 • 2.III/1 - Školní asistent SŠ
 • 2.III/3 - Školní psycholog
 • 2.III/5 - Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • 2.III/7 - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
 • 2.III/8 - Vzdělávání pedagogického sboru
 • 2.III/13 - Nové metody ve výuce
 • 2.III/15 - Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ
 • 2.III/18 - Využití ICT ve vzdělávání
 • 2.III/19 - Klub pro žáky
 • 2.III/20 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.VIII/1 - Školní asistent DM
 • 2.VIII/8 - Vzájemná spolupráce pedagogů DM
 • 2.VIII/15 - Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem
 • 2.VIII/16 - Projektový den v DM
 • 2.VIII/17 - Projektový den mimo DM
 • 2.VIII/18 - Komunitně osvětová setkání

logolink_msmt_vvv_hor_barva


Odborné stáže pro studenty středních škol a dospělé odborníky

Erasmus+

Spolufinancováno Evropskou unií


 

OPVK 1.3 - CZ.1.07/1.3.10/04.0047
OPVK 1.5 - CZ.1.07/1.5.00/34.0412


 

Investice do rozvoje vzdělání

Vytisknout stránku Vytisknout stránku18. 3. 2013, 13:41, zobrazeno 6890x, dnes 4x
0.0 0Hodnocení